Tel: (216) 418 81 67 | 418 81 68

Mail: info@anginymm.com


Tasdik Hizmetleri

1950 yılında temelleri atılan Modern Türk Vergi sistemi beyan esasını getirirken beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini düzenlemiştir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da tüm mükelleflerin belge ve kayıtlarının Yeminli Mali Müşavirler tarafından onaylanması şartına bağlı olarak bazı iade, mahsup ve ödeme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağını düzenleme altına almıştır. Bu suretle başka bir denetim ve kontrol işlemine gerek duyulmaksızın yeminli mali müşavir incelemesinin devletin incelemesi yerine sayılacağını kabul etmiştir.

Tasdik hizmetleri dediğimiz hizmetler işte bu neviden kanuni düzenlemeler altına alınmış olan işlemler bütünü olarak isimlendirilebilir. Bu çalışmalar başlıca iki grup altında toplanabilir. Tasdik hizmetlerinde temel amaç vergisel risk doğurabilecek hataları mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve mükellefleri herhangi bir inceleme durumunda koruma altında tutma çabasıdır.

a) Tam Tasdik Hizmetleri; •Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi •Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü •Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü Yapılarak Tasdik Edilmesi •Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi •Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması

b) Diğer Tasdik Hizmetleri •Sermayenin Ödendiğinin Tespiti •Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti •Dağıtılmayan Geçmiş Yıllar Karlarının Tespiti •TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki •Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu •Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri •Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri •Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu •3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler