HAKKIMIZDA

Angın YMM Ltd. Şti., 1997 yılından bu yana İstanbul Kadıköy’de bulunan adresinde Yeminli Mali Müşavirlik-Denetim ve Tasdik işlemlerini yürütmektedir.

Firmamız ağırlıklı olarak ihracat ve istisnalardan doğan KDV İadesi incelemeleri ile uğraşmaktadır. Tarafımızdan bu güne dek rapor düzenlenen ve tasdike bağlanan konular;

- Kurumlar Vergisi Tam Tasdik İşlemleri

-  İhracattan doğan KDV İadesi İşlemleri

-  İhraç Kayıtlı Satışlardan Doğan KDV İadesi İşlemleri

-  Kurumlar Vergisi İstisnaları

-  Yatırım İndirimi

-  ÖTV ’siz Yakıt Kullanan Deniz Taşıtları İle İlgili İncelemeler

-  KDV Oranı % 1 ya da % 8’e Düşürül-  KDV Oranı % 1 ya da % 8’e Düşürülen Teslim ve Hizmeti Bulunan Yükümlülerle İlgili İade İşlemleri (indirimli oranlı KDV iadesi)

-  Yapım İşleri İle İlgili KDV Stopajı İade İşlemleri

-  Teşvikli Makine Satışlarıyla İlgili KDV İstisnası İşlemleri (KDVK 13/D)

-  Limanlarda Yapılan İmalat-İnşaat-Onarım İşleriyle İlgili KDV İadesi İşlemleri304 ilgili KDV İadesi İşlemleri (KDVK 13/B ve E)

-  Ulusal Güvenlik Amaçlı İşlemlerle İlgili KDV İadesi İşlemleri (KDVK 13/F)

-  İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki

-  Ar-ge İşlemleri ile İlgili Tasdikler

-  Gümrük Beyannamesi Tasdikleri

-  Deniz-Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları İle İlgili İstisna (KDVK 13/A)

TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİ

Bilindiği üzere Yıllık Kurumlar Vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablo ve bildirimlerin Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanmasına ilişkin esaslar SM, SMM ve YMM Yasasının 18 nolu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu tasdikin kısa tanımı “Tam Tasdik” olarak belli edilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemenin mükellefe yararı nedir?

1-  Vergi yasa-tebliğ-özelge ve sirkülerlerinde bulunan kendilerini ilgilendiren konularda düzenli olarak yazı ile bilgilendirilmek.

2-  Kayıtlarında olabilecek yanlışlıkların yıl içerisinde düzeltilmesi

3-  Mal ve hizmet satın alınan yerlerin denetlenerek sakıncalı olabilecek alt firmalar konusunda uyarılmak.

4-  Sözleşme örneğinin maliye bakanlığı kayıtlarında bulunması nedeniyle ve tebliğlerdeki açık hükme dayanarak incelenme riskinin azaltılması. (Çünkü Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan kurumlar Maliye Bakanlığınca incelenmiş sayılırlar.)

Tam Tasdik Sözleşmesi düzenlemek için geçilmesi gereken bir ciro var mıdır?

Bu gün için böyle bir zorunlu had bulunmamaktadır. Ancak kurumlar kendi çıkarlarını düşünerek cirolarının küçük ya da büyük olduğuna bakmadan kendileri için yararlı olacağını düşünüyorlarsa bu sözleşmeyi düzenlemelidirler.

Tam Tasdik Sözleşmesinin süresi ne zamandır?

Bu sözleşme genel kural olarak yıl içinde her zaman yapılabilir. Geçerliliği ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Ocaktan başlar. Ancak Şubat sonuna kadar Tam Tasdik yaptırmayan kurumlar aşağıdaki avantajlardan yararlanamazlar.

-  Aylık 491.000 TL.nı geçen KDV İadeleri YMM raporu ile alınamaz.(İndirimli oranlı işlemlerde ise toplamı 979.000 TL'yi geçen iadeler için Tam Tasdik raporu gereklidir.)

-  Alt firmalarla ilgili karşıt incelemelere Yeminli Mali Müşavir yanıt veremez.

-  Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden doğan GV tevkifatı iadesi YMM raporu ile alınamaz.

Bu açıdan bu üç unsurdan da yararlanmak için sözleşmelerin Şubat sonuna dek düzenlenmesi yararlıdır. Bu konular dışında yıl içinde düzenlenen sözleşmeler de geçerlidir.(Düzenlenen sözleşmeler Şubat ayı sonuna dek internet vergi dairesinden bildirilmektedir.)

Tam Tasdik Ücreti Ne kadardır?

2017 yılı için Tam Tasdik sözleşmelerinden alınacak ücret kurumlarda en az yıllık 18.140,00-TL. dir.(KDV dahil) Buda aylık yaklaşık 1.510 -TL+KDV olmaktadır. Ancak inşaat ve sanayi firmalarında bu rakamlara % 20 ek yapılacaktır.

KDV İADESİ SÖZLEŞMELERİ

-  İhracat ve İhraç Kayıtlı Satışlardaki KDV İadeleri

-  KDV Oranı İndirilen Mal ve Hizmetlerle İlgili Olarak Doğacak KDV İadeleri (İndirimli Oran)

-  Yapım İşlerinden Doğan KDV Stopaj İadeleri

-  Limanlarda Yapılan İnşaat-İmalat Hizmetlerinden Doğan KDV İadeleri (KDVK 13/B ve 13/E)

-  Deniz ve Hava Taşıma Araçları İle İlgili KDV İadeleri(KDVK 13/A)

-  Teşvikli Makine Satışlarına Tanınan KDV İstisnasından Doğan KDV İadeleri (KDVK 13/D)

-  Ulusal Güvenlik amaçlı Satışlarla İlgili İstisnadan Doğan KDV İadeleri(KDVK 13/F)

Yukarıdaki konularda aylık 5,000,-TL ’nı geçen KDV İadelerinin YMM Raporu ile alınması zorunludur. Bunun içinde KDV İadesi sözleşmesi düzenlenmesine gerek bulunmaktadır.

KDV İadesi Raporunun Ücreti Ne kadardır?

Bu tutar alınacak iadeye göre %8 den başlamakta ve azalan oranlı bir seyir izlemektedir.

Burada dikkat edilecek birkaç konu vardır.

a-) KDV oranı indirilen yani % 1 ya da %8 KDV’si olan teslim ve hizmetlerde alınacak iade, ya yıl içinde mahsuben veya nakden yıl bittikten sonra topluca nakden alınabilmektedir. Nakden almak  için izleyen yılın Kasım ayına dek mutlaka iade talebi gerekir. Talep edilmezse iade hakkı kaybolmaktadır.

b-) Yapım işlerinden doğan iadelerde süre sınırlaması yoktur. Geçmiş yıllara rapor düzenlenebilmektedir. Ancak istenecek iade kesinti tutarını aşamamaktadır.

c-) İhracat ve istisnalarla ilgili iadelerde KDV devirleri yeterli ise geçmiş yıllara da rapor düzenlenebilir. Süre konusunda sınırlama yoktur.

d-) Yıllara yaygın inşaatlardaki hak edişlerden doğan GV stopajı iadelerini nakden almak için mutlaka YMM’lerle süresinde Tam Tasdik sözleşmesi yapmak gerekir. Tam Tasdiksiz GV Stopajı İade Raporu yazılamaz.

e-) KDV iade raporlarında alt sınır 1.600,-TL (KDV hariç)dir. Tam Tasdik sözleşmesi olmayan kurumlarda %20 artış yapılmaktadır.

Bu yazımız hem firmamızın tanıtımı hem de Yeminli Mali Müşavir olarak yapılabilecek hizmetlerle ilgili bilgi vermek amacıyla bir sunum niteliğindedir.